Darba līgums

Visi strādājošajiem Norvēģijā ir tiesības saņemt darba līgumu. Nekādu izņēmumu no šiem noteikumiem nav. Darba devējs ir atbildīgs par darba līguma noslēgšanu.

 

Darba līgumā jāietver šādi dati:

 • Līgumslēdzējas puses;
 • Darba vieta. Ja darba vieta nav pastāvīga, jānorāda darba devēja biroja vai mājas adrese;
 • Darba, pienākumu apraksts, darbinieka pienākumu nosaukums vai darba veids;
 • Darba līguma spēkā stāšanās datums;
 • Darba līguma spēkā esamības termiņš, ja darba attiecības ir pagaidu;
 • Pārbaudes laiks (nav obligāti);
 • Darbinieka tiesības uz atvaļinājumu un atvaļinājuma naudu, un noteikumi, saskaņā ar kuriem tiek noteikts atvaļinājuma laiks;
 • Atlaišanas no darba / aiziešanas no darba termiņš;
 • Darba alga un piemaksas, un citas privilēģijas, kas nav iekļautas algā, piem., pensiju iemaksas, dienas nauda u. c.;
 • Darba dienas vai nedēļas stundu skaits.
 • Dzīvošanas izmaksas un ceļa izdevumi
 • Ja darba vieta nesakrīt ar darbinieka dzīvesvietu, darba devējam jāsedz dzīvošanas izmaksas un ceļa izdevumi. Ceļa izdevumu, dzīvošanas un mājokļa izmaksu segšanas abām pusēm jāapspriež, pirms stājas spēkā darba attiecības.

 

Aizliegums veikt atskaitījumus no darba algas

Darba devējs nedrīkst veikt atskaitījumus no darbinieka algas, atvaļinājuma naudas vai tml. Tādi atskaitījumi nav atļauti, ja tie nav saistīti ar nodokļiem un ja iepriekš nav vienojušies citādi. Ja darbinieks pārtrauc darba līgumu, neievērojot paziņošanas termiņu, darba devējs var atskaitīt no darbinieka algas izmaksas, kas radušās saistībā ar minēto līguma neievērošanu.

 

Darba līguma pārtraukšana

 

Darbinieka iniciatīva

Ja Jūs strādājat saskaņā ar beztermiņa darba līgumu, pirms aiziešanas no darba rakstiski brīdiniet par to darba devēju mēnesi vai citu norunātu termiņu pirms aiziešanas. Ilgāks paziņošanas termiņš piemērojams darbiniekiem, kuri ir strādājuši ilgāk. Paziņošanas termiņš tiek skaitīts no nākamā mēneša sākuma, tāpēc par aiziešanu vislabāk paziņot mēneša beigās.

 

Darba devēja iniciatīva

Darba devējs nevar atlaist Jūs no darba bez svarīga iemesla. Pretējā gadījumā pieprasiet rakstisku atlaišanas pamatojumu. Jūs nevarat tikt atlaists, ja iekļuvāt nelaimes gadījumā. Sieviete nevar tikt atlaista grūtniecības dēļ.

 

Ja Jūs pienācīgi nepildījāt savus pienākumus vai acīmredzami pārkāpāt darba līgumu, darba devējam ir tiesības nekavējoties atlaist Jūs no darba. Tādā gadījumā Jums paliek tiesības uz Jums pienākošos algu un atvaļinājuma naudu.

 

Ja Jūs uzskatāt, ka darba devējs nebija pamatota iemesla Jūs atlaist, Jums par to jāinformē ombuds (darba drošības pārstāvis) vai advokāts. Darba inspekcija sniegs Jums informāciju par Jūsu tiesībām.

 

Ja Jūs tikāt atlaists no darba sakarā ar uzņēmuma nodarbinātības samazinājumu, Jums ir prioritātes tiesības iekārtoties darbā tajā pašā uzņēmumā jebkurā citā amatā, kuram esat pietiekami kvalificēti. Prioritātes tiesības Jums ir tikai tad, ja uzņēmumā būsiet strādājis vismaz vienu gadu pēdējo divu gadu laikā.

 

Vairāk informācijas atradīsiet lapā www.arbeidstilsynet.no.