Atlaišana no darba

Darba devējam ir tiesības darbinieku atlaist no darba, ja tam ir nopietns iemesls. Nopietnais iemesls var būt gan no darba devēja, gan no darbinieka puses. Piemēram, nopietns iemesls, kas saistīts ar darbinieku, var būt nopietns darba līguma pārkapums, štatu samazināšana vai reorganizācija. Atlaišanai/aiziešanai no darba obligāti ir jābūt rakstiski dokumentētai gan no darbinieka, gan no darba devēja puses. Atlaišanas no darba (no darba devēja) rakstisks dokuments ir jānodod personīgi vai janosūta pa pastu ierakstītā vēstulē. Ja darbinieks vēlas, viņš var prasīt arī rakstisku pamatojumu par atlaišanas iemeslu. Atlaišanas ziņojumā ir jābūt informācijai par to, ka darbiniekam ir tiesības pieprasīt pārrunas, izvirzīt prasības un tiesības uz palikšanu amatā, kamēr tiek risinātas pārrunas.

Ja gribat pieprasīt pārrunas pēc tam, kad Jūs atlaida no darba, tas ir jādara 14 dienu laikā pēc atlaišanas dokumenta saņemšanas datuma. Tādos gadījumos pēc palīdzības ir jāvēršas pie advokāta vai arodbiedrībā, Norvēģijā par šādām lietām lemj tiesa. Par pārrunam ar darba devēju, darbinieks, kuru darba devējs atlaida no darba pamatota iemesla dēļ (un kurš ir saņēmis rakstisku pavēsti par atlaišanu no darba, t.i. "oppsigesle"), var vērsties pie jebkura advokāta. Izmaksas par advokāta pakalpojumiem var nosegt arī valsts, ja konkrētajai personai vai viņa ģiemenei ir mazi ienākumi (advokāts informē par ienākumu summu, kuru nepārsniedzot var saņemt bezmaksas advokāta pakalpojumus).

 

Atlaižot no darba pārbaudes laikā ir spēkā līdzīgi noteikumi. Atlaižot darbinieku pārbaudes laikā parasti piemēro 15 dienu atlaišanas periodu. Atlaist darbinieku pārbaudes laikā ir vieglāk, bet tomēr darba devējam atlaižot darbinieku, jānorāda juridiski pamatotu iemeslu. Pārbaudes laikā atlaistais darbinieks vienlaikus var pieprasīt bezmaksas juridisko palīdzību un noprotestēt vai pārsūdzēt atlaišanu.

Ja nav norunāts savādāk, tad atlaišanas/aiziešanas no darba termiņš ir viens mēnesis, sākot ar nākošam mēnesim sekojošā kalendāra mēneša pirmo dienu pēc atlaišanas/aiziešanas pavēstes saņemšanas. Likums paredz  termiņu – 14 dienas līdz 6 mēneši laiks atlaišanai/aiziešanai no darba, kur termiņš atkarīgs no personas nostrādātā laika. Ataišanas/aiziešanas no darba termiņš norādīts darba līgumā.

Darbinieku, kurš daļēji vai pilnīgi nestrādā slimības dēļ, šā iemesla dēļ no darba nevar atlaist pirmos 12 mēnešus. Ja darba devējs nevar pierādīt, ka atlaišanas no darba iemesls nav darbinieka slimība, tāda atlaišana ir uzskatāma par nelikumīgu.

Slimība par iemeslu atlaišanai no darba var būt pēc pirmā slimības gada, taču katrs tāds gadījums ir vērtējams atsevišķi.

 

Darbiniekam ir tiesības arī uz darba devēja rekomendāciju (attest), kurā ir norādīts, cik ilgi un kādus uzdevumus darbinieks pildīja, kādas īpašības raksturīgas darbiniekam, un telefona numurs, uz kuru var zvanīt, ja potenciālais darba devējs interesēsies par darbinieku. Tas ir svarīgs dokuments, ja jāmeklē darbs, jo Norvēģijā darba pieredze un bijušā darba devēja rekomendācija ir ļoti augstu vērtējama.

Kompensācija par atlaišanu no darba
Ja Jūs atlaida no darba, varat apsūdzēt atlaišanas iemeslu, ievērojot Darba kodeksā minēto kārtību un iesaistot advokātu (no darba atlaistajiem advokāta pakalpojumi var būt bezmaksas) un advokāts noteiks, vai Jūsu atlaišanai tiešām ir noteikts juridisks iemesls. Ja tāda iemesla nav, tiks risinātas pārrunas starp advokātu un darba devēju, pieprasot Jūsu atjaunošanu amatā vai kompensācijas izmaksāšanu par atlaišanu no darba. Sūdzība ir jāiesniedz 14 dienu laikā pēc atlaišanas datuma.
 
Automātiska atlaišanas pabalsta atlaistajiem no darba izmaksašana Norvēģijas likumā nav paredzēta, naudas kompensāciju Jūs varat saņemt tikai iepriekš aprakstītajā veidā, ja vien šāda kompensācija tiktu atrunāta Jūsu darba līgumā.

 

Neizmaksātā alga vai atvaļinājuma nauda
Pirmkārt, Jums jābūt dokumentiem, kas apliecina Jūsu darba attiecības, kas ir:
Darba līgums
Algas lapiņas (katru mēnesi)
Darba laika uzskaites.

 

Ja Jums nav šo dokumentu, pierādīt darba attiecību esamību būs daudz grūtāk. Padomājiet, kādi pierādījumi Jums ir par to, ka tiešām vienojāties ar darba devēju par darba veikšanu (īsziņas, e-korespondence, liecinieki, u.c.). Apsveriet pierādījumus, vai tie ir pietiekami pārliecinoši. Ja lieta nonāks tiesā, kur Jūs būsiet prasītājs, tiesa var noraidīt pierādījumus vai tos neatzīt par pārliecinošiem. Ja Jūs lietu zaudēsiet, Jums būs jāapmaksā tiesas izdevumi. Tiesa parasti pieprasa dokumentus, kas apliecina darba attiecības, un papildu pierādījumus var noraidīt vai tos ignorēt. Papildu pierādījumu uzticamību var palīdzēt novērtēt advokāts.
 
Algas piedziņas kārtība
Ja alga, algas daļa, atvaļinājuma nauda netiek izmaksāta tajā dienā, kad darba devējam tas ir jāizdara, tad Jums tā jāpieprasa likumā paredzētajā veidā.
 
Ja neesat saņēmis algu vai citus maksājumus, Jums jāgriežas pie darba devēja un jānoskaidro, kāpēc viņš nemaksā. Tas jādara pēc iespējas ātrāk. Vislabāk to darīt rakstveidā (piem., pa e-pastu).
 
Algas / atvaļinājuma naudas nemaksāšanas iemesli var būt, ja darba devējs
nevēlas maksāt algu,
nespēj samaksāt algu.

 

Ja darba devējs nevēlas maksāt, Jums samaksa ir jāpieprasa. Tas tiek darīts šādi:
Jums ir jāraksta darba devējam, norādot periodu, par kuru un cik daudz darba devējs Jums ir parādā un pieprasīt 1 nedēļas laikā samaksāt šo summu, norādot savu kontu, uz kuru nepieciešams veikt samaksu. Šī prasība jānosūta darba devējam ierakstītā vēstulē (piemērs Nr. 1). Ja apmaksa netiek saņemta, Jums jāvēršas Forliksråd (strīdu padome), tajā pašvaldībā, kurā atrodas Jūsu darba devēja firma. Ja vēlaties to izdarīt pienācīgi, ieteicams meklēt advokāta palīdzību.
 
Ja darba devējs (2) ir maksātnespējīgs, vajadzētu iniciēt darba devēja uzņēmuma bankrota procedūru, tad samaksu Jūs saņemtu no valsts algu garantiju fonda. Šajā gadījumā vislabāk būtu griezties pēc palīdzības pie juristiem.
 
Ir noteikti konkrēti noilguma termiņi, kuru laikā Jūs varat pieprasīt Jums pienākošos algu. Tādēļ ieteicams rīkoties pēc iespējas ātrāk, ja darba devējs izvairās samaksāt algu / atvaļinājuma naudu. Tomēr principā ir spēkā noteikums, ka, ja Jums ir darba attiecības apstiprinoši dokumenti (norādīti iepriekš) un Jūs spersiet atbilstošus juridiskus formālus soļus, Jūs saņemsiet Jums pienākošos algu, lai gan tas prasīs laiku.

 

Arodbiedrība saviem biedriem, kuri samaksājuši biedru naudu, sniedz juridiskus pakalpojumus. Jums jāsazinās ar savu arodbiedrību, kuras biedrs Jūs esat.
 
Jūs varat arī sazināties ar advokātu birojiem, kuri sniedz bezmaksas juridisko palīdzību.
Šos birojus saskaņā ar Jūsu uzturēšanās vietu Norvēģijā Jūs varat atrast portālā http://www.norge.no/temaside/tema.asp?stikkord=94159

Darba inspekcijas uzdevums ir sniegt informāciju par Norvēģijas likumiem. Darba inspekcija indivuduālu lietu gadījumos nav tiesīga veikt juridiskās darbības.

 

Daina Bogdaniene